Garantijas noteikumi

Garantijas noteikumi

Visi ražotāji defekti tiks novērsti ar mūsu 90-dienu garantiju.
Lūdzu, apskatīt un notestēt visus produktus pie saņemšanas.

Uz ko tiek piemērota garantija?
- problēmas ar LED ekrānu
- problēmas ar uzlādes ligzdu
- problēmas ar bateriju (ierīce nestrādā pie ieslēgšanas utt.)
- nesankcionēta ierīces darbība līdz automātiskai izslēgšanai
- mikroshēmas bojājums
Jūsu ierīce tiks saremontēta vai apmainīta pret analoģisku, ja norādītajā laikā tika atklāti augstāk minētie ražošanas defekti
un ierīce neizpilda savas pamatfunkcijas.
Tam nepieciešams:
garantijas talons, kases čeks, prece oriģinālajā iepakojumā, kurš apliecina preces piederību.
Īsumā aprakstīt problēmu. Norādīt informēšanas veidu.
Norādītajā, likumā noteiktajā termiņā Jūs informēs par rezultātu.

Uz ko netiek piemērota garantija, atgriešana, apmaiņa ?
Uzmanību! Pretenzijas par intengritāti, mehāniskiem bojājumiem, komplektāciju un darbspējību uz negarantijas elementiem
tiek pārbaudītas un tiek pieņemtas tikai pie pārbaudes pārdošanas laikā.
Pircējam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums pārbaudīt veikalā pie pirkšanas visus preču daudzumi, komplektāciju, krāsu,
kā arī pārliecināties par ražotāja noteikto preces darbspējību.

Preces atgriešana, apmaiņa
iespējama tikai tajā gadījumā, ja preci pēc tam iespējams pārdot citam pircējam, bez kvalitātes zaudējuma un higiēniskās integritātes.
Tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav bojāts iepakojums un higiēnisko detaļu iepakojums, nav atvērts ražotāja iepakojums.
Diemžēl, izejmateriāli vienmēr tiek pārdoti atsevišķi (elektronisko cigarešu šķidrums, vienreizējās elektroniskās cigaretes, akumulatori,
visa veida aksesuāri,, spoles, tvertnes, pilēšanas uzgaļi, kartridži, rezerves daļas, izejmateriāli, kuri ir pakļauti dabīgajam nolietojumam utt.)

Garantija neattiecas uz iekārtām, kurām ir:
- Bojājumi, kuri ir izraisīti nepareizas lietošanas vai nesankcionēta remonta rezultātā
- Bojājums, kurš radies pielietojot pārmērīgu spēku, tādiem, kā kritiens, trieciens, spiediens.
- Bojājums, kurš radies nepareizas lietošanas rezultātā. Tas ietver sevī bojājumu īssavienojuma rezultātā pie šķidruma izliešanas uz
iekšējiem elektrokontaktiem vai elektronisko plati ierīces iekšpusē, kā arī bojājums no uguns.
- Vaļīgas vai lipīgas pogas
- Bojāts, pārvietojamais USB uzlādes ligzdas mezgls, nekorekta savienojam rezultātā.
- Garantija netiek piemērota uz nehermētiskiem rezervuāriem.
- Bojājums, kurš radies neklātesošu komponentu rezultātā.
- Norauta vai bojāta spole, šķībs 510 savienojums (smidzinātājs nestāv vienā līmenī).
- Apdares bojājumi (kosmētiskās problēmas), skrāpējumi utt.
- Bojājums, kurš radies neievērojot rekomendējamās ekspluatācijas instrukcijas.
- Jebkuru produkta izmaiņu gadījumā, garantija tiek automātiski anulēta.
- Defekti, kuri radušies dabīgā nolietojuma rezultātā vai citā veidā, kas radies normālā produkta novecošanas rezultātā.
- Preces, kuru lietošanas termiņš ir beidzies.

Papildinājums
Pircējs nes pilnu atbildību par regulāru ierīces profilaksi un tīrīšanu. Kā arī nodrošina to, lai iekšējie un ārējie elektriskie
komponenti (pogas, USB ligzda, plates) nenokļūtu kontaktā ar šķidrumu.
Lielākā daļa ierīču nav triecienizturīgas (nepieļaujiet ierīces nokrišanu).
Sargiet savu ierīci no nekvalitatīvām uzlādes ierīcēm.
Lētajām ierīcēm aptuvenais, dabīgā nolietojuma termiņš ir 6 mēneši.
Dārgām ierīcēm darba resurss ir no viena līdz trīs gadiem.
Ierīces darba resurss ir atkarīgs no Jūsu akurātās attieksmes pret ierīci un lietošanas intensitāti

==============================================================================================================

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Любые дефекты производителя будут устранены нашей 90-дневной гарантией.
Пожалуйста, осмотрите и протестируйте все продукты при получении.

На что распространяется наша гарантия ?
- Проблемы со светодиодным экраном
- Проблемы с зарядным портом
- Проблема батареи ( устройство при включении не работает и т.д. )
- Несанкционированная работа устройства до автоматического отключения
- Неисправности чипа
Ваше устройство будет отремонтировано или заменено на аналогичное, если в течении указанного срока
вскрылись перечисленные производственные дефекты и устройство не выполняет свои основные функции.
Для этого необходимо :
гарантийный талон, кассовый чек, товар в оригинальной упаковке, которая подтверждает подлинность товара.
Кратко записать проблему. Указать способ информирования.
В установленный законодательством срок вас проинформируют о результате.

На что не распространяется наша гарантия, возврат, обмен ?
Внимание, претензии по целостности, механическим повреждениям, комплектации и работоспособности
негарантийных элементов проверяются и принимаются только при проверки во время продажи.
Покупатель имеет не только право, но и обязанность проверить в магазине во время покупки все количества,
комплектацию, цвет, а также убедиться в заявленной производителем работоспособности товара.

Возврат, обмен товара надлежащего качества
возможен только в том случае, если товар может быть впоследствии успешно продан другому покупателю
без потери качества и гигиенической целостности.
То есть только в случае, если не нарушена целостность упаковки деталей индивидуального гигиенического
пользования, не была вскрыта заводская упаковка.

К сожалению, расходные материалы всегда продаются в конечном итоге (все варианты жидкостей для
электронных сигарет, одноразовые электронные сигареты, аккумуляторы, USB провода для зарядки,
все виды аксессуаров, все виды баков, картриджи, дриптипы, запасные части, элементы и
расходные материалы подверженные естественному износу и т. д.).

Гарантия не распространяется на устройства имеющие
- Неисправность или повреждение, вызванные неправильным использованием или несанкционированным ремонтом.
- Поломка или повреждение в результате чрезмерной силы, такой как падение, сотрясающий удар, давление.
- Повреждение или поломка, вызванные неправильным использованием. Это включает в себя повреждение
в результате короткого замыкания при разливе жидкости на внешние электро контакты или электронную плату
внутри устройства, а также ущерб от огня.
- Дребезжащие или липкие кнопки.
- Повреждённый, смещённый узел сопряжения порта USB зарядки в результате некорректного соединения.
- Гарантия на негерметичные резервуары не распространяется.
- Повреждение из-за отсутствующих компонентов.
- Сорванная или поврежденная резьба, кривое соединение 510 (атомайзер сидит не заподлицо).
- Повреждение отделки (косметические проблемы), царапины, сколы и т.д.
- Неисправность или повреждение в результате использования с нарушением рекомендуемых инструкций по
эксплуатации.
- Любое изменение продукта автоматически аннулирует гарантию.
- Дефекты вызваны естественным износом или иным образом из-за нормального старения продукта.
- Товары, срок действия которых истек.

Дополнение
Покупатель несёт ответственность за регулярный уход и чистку устройства. А также за обеспечение того, чтобы
внешние и внутрение электронные компоненты ( кнопки, порт-USB, платы ) не контактировали с жидкостью.
Большинство устройств не имеют ударопрочной защиты ( не допускайте падений ).
Берегите устройство от некачественных заряжающих устройств.
Для дешёвых устройств примерный срок естественного износа в районе 6 месяцев.
Для дорогих устройств ресурс работы от одного года и до трёх лет.
Ресурс работы зависит от вашего аккуратного отношения к устройству и интенсивности пользования.