Privātuma politika

Saturs
 
SIA “A4 plus”, juridiskā adrese: Aleksandra Grīna bulvāris 3-37, Rīga, LV-1048, reģ. Nr. 40003130065 nodrošina atbildīgu datu apstrādi, nodrošinot klienta konfidencialitāti. Jebkuri iesniegtie, savāktie un saņemtie personīgie dati tiks apstrādāti tikai norādītajam mērķim un tādā apjomā, kāds nepieciešams mērķa sasniegšanai.
 
Speciālie marķieri
 
Tikai apmeklējot interneta katalogu un neveicot informācijas iesniegšanu ievades formā, netiek ievākti indentifikācijas vai identificējami personīgie dati.
Mēs neizmantojam speciālos marķierus (cookies), lai ievāktu informāciju par lapas apmeklējumu.
 
Informācijas ievākšana
 
Lai sniegtu informāciju un pakalpojumus mēs ievācam informāciju – saņemtu tikai no Jums.
Labprātīgi Jūsu norādītā informācija sadaļā “Saņemt konsultāciju pa e-pastu” netiek nodota trešajām personām.
 
Informācijas drošība
 
Jums ir jāapzinās, ka neviena elektroniskā iesniegšanas vai glabāšanas metode, nekad nav pilnīgi droša, taču mēs veicam rindu administratīvu, tehnisku, kadru un fizisku darbību, lai aizsargātu mūsu rīcībā esošo informāciju.
 
Linki uz citām mājas lapām
 
Mūsu mājas lapa var saturēt linkus uz citām interneta mājas lapām, piederīgas trešajām personām. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo personu piederošo mājas lapu saturu, pakalpojumiem, kā arī to konfidencialitātes politiku un praktiku.


========================================================

Содержание

SIA "A4plus", юридический адрес: улица Александра Грина 3-37, Рига, LV-1048, Reģ. NR.40003130065, проводит ответственную обработку данных, обеспечивая и способствуя конфиденциальности клиента. Любые поданные, собранные и полученные личные данные будут обработаны только для указанной цели и только в таком объеме, который необходим для достижения цели.

Специальные маркеры

Только посещая наш интернет-каталог и не проводя передачу информации в формы ввода, не собираются идентифицированные или идентифицируемые персональные данные.
Мы не используем специальные маркеры (cookies), для сбора информации о посещении.


Сбор информации

Для обеспечения предоставления информации и услуг мы собираем информацию  – 
полученную только от Вас.
Указанная Вами добровольно контактная информация в разделе " Запроса получения консультаций " не передаётся третьим лицам.

Безопасность информации

Вы должны осознавать, что ни один метод передачи или хранения электронных данных никогда не является полностью безопасным, но мы проводим ряд административных, технических, кадровых и физических действий, чтобы защитить имеющуюся в нашем распоряжении информацию.


Ссылки на другие интернет-сайты

Наш интернет-каталог может содержать ссылки на другие интернет-сайты третьих лиц. Мы не контролируем и не берем на себя ответственность за содержание интернет сайтов или услуг, политику и практику конфиденциальности третьих сторон.